Garantievoorwaarden Parketvloeren

U kunt uitsluitend voor garantie op de door u aangekochte vloer in aanmerking komen indien u het op uw naam gestelde garantiebewijs en/of factuur kunt tonen. 
De uitgebreide garantievoorwaarden zijn opgenomen in de algemene voorwaarden voor consumenten onder art.6.

1. 
De Parketmeester garandeert dat de door hem geleverde parketvloer voldoet aan de eisen welke bij normaal gebruik aan een parketvloer (hierna te noemen vloer) van de overeengekomen kwaliteit mag worden verwacht. 

2. 
Mocht dit als gevolg van een zichtbare fabricage- of materiaalfout niet het geval blijken, dan kunnen de betreffende vloerdelen kosteloos worden omgewisseld bij de Parketmeester die als leverancier is opgetreden, mits dit materiaal niet op enigerlei wijze is bewerkt of verwerkt. U dient deze vloerdelen dus niet te bewerken! 

3. 
Voorts garandeert de Parketmeester de geleverde vloer, al dan niet zelf gelegd, tegen verborgen fabricage- en/of materiaalfouten, die binnen de garantietermijn van 5 jaar aan het licht komen, onder de navolgende voorwaarden en condities:

3a. De vloerdelen dienen te worden opgeslagen c.q. gelegd in een niet vochtige ruimte van minimaal 18 ºC en een relatieve luchtvochtigheid van ± 55 %. 

3b. Het aanbrengen van de vloer moet zijn geschied overeenkomstig de legaanwijzingen welke u heeft ontvangen bij het afleveren van de vloer. Voor schade, die aantoonbaar is ontstaan door afwijking of foutieve interpretatie van de legaanwijzingen, kan door de Parketmeester geen aansprakelijkheid worden aanvaard.

3c.  Het aanbrengen van de vloer moet zijn geschied overeenkomstig de legaanwijzingen welke u heeft ontvangen bij het afleveren van de vloer. Voor schade, die aantoonbaar is ontstaan door afwijking of foutieve interpretatie van de legaanwijzingen, kan door de Parketmeester geen aansprakelijkheid worden aanvaard.

3d. Van deze garantie is uitgesloten de schade als gevolg van onoordeelkundig gebruik van de vloer, een meer dan normale puntbelasting (zoals deze o.m. door naaldhakken kan worden veroorzaakt), schade als gevolg van overmatig vocht tijdens of na het leggen of indien de in het vloerendossier overhandigde onderhoudsvoorschriften niet gevolgd zijn. 

3e. Hout zet uit, krimpt en kan zwellen, al naar gelang de vochtigheid en de temperatuur, waardoor o.m. naadjes kunnen ontstaan. Door het klimaatbeheersingsadvies op te volgen kunt u dat beperken. 

4. 
De garantie betreft geen gevolgschade of andere schade voor zover deze de waarde van de levering overschrijdt.  Geschillen over de toepasselijkheid of de uitvoering van deze garantievoorwaarden door de Parketmeester worden geregeld conform art. 13 van de Algemene Voorwaarden.

5. 
Hout is een natuurproduct waardoor structuur, tekening en kleur kunnen verschillen van de getoonde monsters en/of foto's. Tengevolge van het afwerken van de vloer, het gebruik van onderhoudsmiddelen  en lichtinval kunnen kleur en structuur van de vloer veranderen danwel afwijken.

6. 
Naast de onder punt 3 genoemde garantietermijn van 5 jaar, houden wij tevens de garantietermijn van de fabrikant aan. Daarbij inbegrepen is de afschrijvingsclausule. Deze garantie gaat uitsluitend op als is voldaan aan bovengenoemde voorwaarden.