Garantievoorwaarden PVC/Vinyl vloeren

U kunt uitsluitend voor garantie op de door u aangekochte vloer in aanmerking komen indien u het op uw naam gestelde garantiebewijs en/of factuur kunt tonen.
De uitgebreide garantievoorwaarden zijn opgenomen in de algemene voorwaarden voor consumenten onder art.6.

1.
De Parketmeester garandeert dat de door hem geleverde PVC/Vinyl vloer voldoet aan de eisen welke bij normaal gebruik aan een PVC/Vinyl vloer van de overeengekomen kwaliteit mag worden verwacht.

2.
Mocht dit als gevolg van een zichtbare fabricage- of materiaalfout niet het geval blijken, dan kunnen de betreffende delen kosteloos worden omgewisseld bij de Parketmeester die als leverancier is opgetreden, mits dit materiaal niet op enigerlei wijze is bewerkt of verwerkt. U dient deze vloerdelen dus niet te bewerken!

3.
Voorts garandeert de Parketmeester de geleverde vloer, al dan niet zelf gelegd, tegen verborgen fabricage- en/of materiaalfouten, die binnen de garantietermijn van 5 jaar aan het licht komen, onder de navolgende voorwaarden en condities:

3a. De delen mogen pas worden uitgepakt, wanneer met het leggen wordt begonnen. Tot die tijd dienen de delen in de originele verpakking te blijven, in een niet vochtige ruimte van minimaal 18ºC en een RV ± 55%.

3b. Het aanbrengen van de PVC/Vinyl vloer moet zijn geschied overeenkomstig de legaanwijzingen welke u heeft ontvangen bij het afleveren van de vloer. Voor schade, die aantoonbaar is ontstaan door afwijking of foutieve interpretatie van de legaanwijzingen, kan door de Parketmeester geen aansprakelijkheid worden aanvaard. 

 • Let hierbij extra goed op dat blootstelling aan directzonlicht altijd vermeden moet worden.
 • Sluit gordijnen om directe blootstelling aan zonlicht te voorkomen.
 • Bij onvoldoende bescherming tegen zonlicht kan fel licht elke zwevend gelegde PVC/vinyl vloer mechanisch beschadigen, opbollen en kleurveranderingen veroorzaken. 

3c. Bij garantieaanspraken gelden de volgende voorwaarden.

 • De klacht moet binnen de garantietermijn zijn aangemeld.
 • De vloer moet volgens de meegeleverde leginstructie zijn gelegd.
 • Het reinigen moet volgens de onderhoudswijzer zijn gepleegd met Parketmeester Reinigingsproducten.

3d. De garantie vervalt bij:

 • Onjuist gebruik of verkeerd reinigen van de vloer, zie onderhoudswijzer.
 • Het bewerken van de vloer met scherpe voorwerpen.
 • Ongelukken of gelijksoortige omstandigheden.
 • Schade ontstaan door invloeden van buitenaf.
 • Een duidelijk geval van normale slijtage.

4.
De garantie betreft geen gevolgschade of andere schade voor zover deze de waarde van de levering overschrijdt.  Geschillen over de toepasselijkheid of de uitvoering van deze garantievoorwaarden door de Parketmeester worden geregeld conform art. 13 van de Algemene Voorwaarden.

5. 
Naast de onder punt 3 genoemde garantietermijn van 5 jaar, houden wij tevens de garantietermijn van de fabrikant aan. Daarbij inbegrepen is de afschrijvingsclausule. Deze garantie gaat uitsluitend op als is voldaan aan bovengenoemde voorwaarden.